2013

dostavba výzkumně výukového objektu PdF UP Olomouc

adresa

Žižkovo nám. 5, Olomouc

klient

Univerzita Palackého v Olomouci

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Veronika Eliášová, Tomáš Hanák, Daria Johanesová

projekt

06/2007 - 06/2010

realizace

04/2012 - 11/2013

fotografie

Lukáš Pelech

ocenění

Čestné uznání v kategorii Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství v rámci soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje

Návrh na dostavbu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci reaguje na malou plochu pozemku, na nemalé požadavky uživatelské a zohledňuje plánovanou dostavbu sousední školy. Pokusili jsme se prosadit umístění obou budov na hranici pozemku a umožnit smysluplné využití zbývajících ploch obou dvorů mezi nimi.

Tvar novostavby vychází ze snahy vytvořit malý objekt s velkými prostorovými a plošnými nároky. Volili jsme hmotu s co největší užitnou plochou a přitom malým objemem, tedy krychli. Téma krychle a přeneseně čtverce se stalo nosným tématem celé budovy. Projevuje se jak u oken na fasádě, tak i u detailů interiéru.

Nový objekt je osazen na osu stávající budovy. Krychle tvořící hlavní hmotu dostavby má 5 nadzemních podlaží a je ve všech patrech propojena s původní budovou, a to rovnou z prostoru stávajícího hlavního schodiště. Kolmo k ose spojovacího krčku vybíhají podél hranice pozemku se sousedními školami dvoupodlažní boční křídla. Fasády stavby jsou řešeny v kombinaci vlnitého plechu a skla.

Nástup do dostavby je veden přes hlavní vstup historické budovy. Hned za ním je vytvořen vstupní prostor s recepcí, bufetem a šatnou. Jedná se o foyer před stupňovitě řešenou aulou s kapacitou cca 300 posluchačů a se dvěma velkokapacitními posluchárnami v bočních křídlech, každá o kapacitě 150 míst. Foyer je prosvětlen prosklenými střechami. V dalších podlažích jsou umístěny jednotlivé učebny a laboratoře. Dispozičně se jedná o pětitrakt v jehož středu je jádro s toaletami a výtahem. Na jádro navazuje z obou stran chodba a po obvodu budovy jsou rozmístěny jednotlivé učebny. Technické zázemí je navrženo v nultém podlaží.