2019

Krajská nemocnice Zlín

adresa

Zlín - Malenovice

klient

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Adéla Tomečková, Milena Koblihová, Matěj Macoun, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová – urbanisticko architektonické řešení

smart healthcare solutions, s.r.o. – zdravotnická koncepce

projekt

urbanististicko-architektonická studie 09/2018-03/2019

otištěno

pdf dokument s genezí urbanistického konceptu si můžete prohlédnout zde
pdf dokument s celkovou koncepční situací je k nahlédnutí zde

Cílem této práce je, kromě modelu nové nemocnice, návrh nové městské čtvrti. Návrh zástavby, dosud nezastavěného území tak, aby výsledkem bylo řešení, které bude navzájem propojovat existující nebo plánované funkční celky. Snažili jsme se navrhnout optimální dopravní řešení lokality se zohledněním stávajícího využití souvisejících ploch, se zohledněním plánované výstavby, vycházeje přitom z reálných možností dopravního napojení na existující dopravní síť.

Nové komunikace kolmé na třídu 3.května by měly propojovat tuto dopravní tepnu s ulicí Tyršovou, která lemuje pozemek na jeho jižním okraji, a měly by tak rozdělit plochu území na menší celky. Prvním místem vjezdu do řešeného území je stávající odbočka do třídy Svobody. Místo pro druhé napojení je navrženo u stávající křižovatky tvaru T (cca ve středu pozemku). Tyto dvě základní vnitřní komunikace budou mezi sebou propojeny obslužnou komunikací souběžnou s třídou 3.května. Východní severo-jižní komunikace navazuje zase na třídu Svobody, která vede ze sousedního sídliště. Tato základní komunikační síť rozděluje řešené území na menší části, kterým byla, dle jejich pozice, přiřazena konkrétní funkce. Úzký pás podél třídy 3.května je určen pro zástavbu parkovacích domů. Jejich rolí, kromě parkovací kapacity, je vytvořit protihlukovou a protiprašnou bariéru areálu nemocnice od frekventované komunikace. Druhý úzký pás pozemků souběžný se stávajícím sídlištěm je určen k vytvoření bariéry zeleně, jejímž úkolem je odstínit sídliště od hluku nemocnice a vnést do území kvalitní zeleň. Toto je v návrhu řešeno zástavbou dvou parkovacích domů, které budou mít v parteru situovány plochy pro služby a obchod s orientací do vnitrobloku nemocnice. Fasády orientované do sídliště budou řešeny pomocí vertikální zeleně, která bude eliminovat prašnost, hluk a vytvoří příjemné mikroklima. Totéž platí pro parkovací domy do ulice 3.května. Parkovací domy směrem k sídlišti nabídnou, oproti domům podél hlavní třídy, možnost
parkování v parteru pro obyvatele sídliště se samostatným vjezdem, a to v celkové kapacitě cca 100 míst.

Samotný urbanistický koncept nemocnice reaguje na popsané dopravní řešení. Vnitřní komunikace rozděleného pozemku by se měly stát funkčními městskými ulicemi s nabídkou služeb a obchodních příležitostí. Navržené řešení hmoty nemocnice vychází v prvním kroku z konceptu monobloku, který je podélnou osou orientován ve směru sever-jih. Kompaktní hmota byla v druhém kroku rozdělena dle optimální plochy provozních celků jednotlivých oddělení a tyto segmenty byly oproti sobě rozsunuty tak, aby pro maximum vnitřních prostor byl zajištěn dostatek denního světla. Moduly jsou navzájem propojeny v místě jejich průniku, díky čemuž vznikla uvnitř dispozice nemocnice vnitřní komunikační osa. Kombinací vzájemných pozic jednotlivých křídel mezi sebou a zakomponováním ústředního bloku diagnostiky a léčebné péče do středu komplexu, vznikl flexibilní koncept, ve kterém jednotlivé části na sebe logicky navazují a provozně se doplňují. Centrem urbanistické kompozice je ústřední blok diagnostiky a léčebné péče (HOT FLOORS), ze kterého směrem východním vybíhá provozní křídlo. Na toto srdce nemocnice“ navazují v severní části dvě ambulantní křídla, kde je největší frekvence plánovaných návštěv pacientů nemocnice. Tato část je nejblíže parkovacím domům a také MHD. Zde je také uvažován hlavní vstup do nemocnice. Na jižním okraji s blokem HOT FLOORS sousedí dvě navzájem kolmá křídla departmentu „péče o matku a dítě“. Tato část disponuje vlastním vstupem z venkovního bulváru. Navazující křídla v nejjižnější části pozemku jsou křídla lůžková. Proto jsou umístěna v nejklidnější části pozemku a jejich hlavní fasády jsou „natočeny“ směrem východ x západ.

Vnitřní uspořádání nemocnice ovlivňuje funkce ploch a komunikací kolem budovy. Východní komunikace, která propojuje třídu 3.května s ulicí Tyršovou, je koncipována jako živá ulice s „civilními“ vstupy do nemocnice s nabídkou služeb a obchodů v parterech parkovacích domů. Je navržena jako bulvár se stromořadím podél pojízdné komunikace. Bude zde v obou směrech jezdit trolejbus, který bude přivážet klienty ke vstupům do komplexu. Funkční zařazení západní souběžné komunikace bude podobné, avšak na rozdíl od komunikace, která je blíže sídlišti, budou po této ose projíždět automobily se zásobováním nemocnice. Samotný proces zásobování bude probíhat skrytě v zásobovacím prostoru, který je navržen na ploše 30 x 45m a jeho plocha je 5,2m pod úrovní
okolního terénu. Zásobovací sektor je s komunikací propojen pomocí rampy, která má délku cca 60m. Konečná podoba trajektorie západní komunikace reaguje na umístění heliportu, který je situován na terénu. Při návrhu komunikace, která s ním sousedí, je nezbytné brát ohled na náletové koridory vrtulníku. Po západní komunikaci budou přijíždět také sanitní vozy, které budou přivážet pacienty do prostor nízkoprahového nebo vysokoprahového příjmu. Přednostně budou také z tohoto směru přijíždět vozidla personálu, neboť parkovací dům, který je nejblíže komerční zóně, bude určen převážně pro ně.