2014

transfúzní stanice a centrální tkáňová banka

adresa

ul. I.P.Pavlova, p.č.149/1, 201,1272, k.ú. Nová Ulice

klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

studie 10/2014

ocenění

náš návrh byl vybrán jako nejlepší z předložených studií v rámci soutěže o návrh vypsané FN Olomouc

Cílem našeho návrhu je, aby nový objekt transfúzní stanice umocnil ušlechtilou činnost, která se uvnitř budovy odehrává. Aby objekt svým architektonicko-urbanistickým a dispozičním řešením usnadnil práci zdravotnickému personálu, aby lidé, kteří sem přicházejí darovat krev, se zde cítili příjemně, aby se pohybovali v prostředí plném světla a zeleně. Aby poté, co darují krev, odcházeli nejen s pocitem, že jejich čin možná někomu zachrání život, ale také s pocitem, že strávili čas v příjemném prostředí, kam budou mít chuť se brzy zase vrátit.

Návrh respektuje trojúhelníkový tvar pozemku, jeho orientaci ke světovým stranám i komunikace, které pozemek lemují. Důležitá je osovost sousedních budov, zejména modrého pavilonu. Měřítkem pro zpracování návrhu byly všechny objekty nemocnice vyskytující se v dosahu řešené parcely.

Program nové budovy je rozdělen do pěti provozních úseků. Je to dárcovský a odběrový úsek, výrobní úsek a kontrolní laboratoř, laboratorní úsek a úsek provozně-technický (administrativa). Samostatným úsekem je úsek centrální tkáňové banky. Hlavní vstup do dárcovského úseku je z ulice I.P.Pavlova. Vzhledem k plošné rozloze prvního podlaží a s přihlédnutím ke konfiguraci terénu jsme převážnou část tohoto patra umístili pod úroveň upraveného terénu. Uprostřed dispozice jsou navržena dvě atria, která prosvětlují středovou dispozici podlaží.

Díky ploše zelené střechy nedozná řešený pozemek výraznějších změn při pohledu od vstupní brány ulice I.P.Pavlova, ale bude plnit funkci vnitroareálového parku. Přízemí bude mít fasádu orientovanou do hlavní ulice. Fasáda se bude postupně otevírat očím příchozích současně s poklesem terénu ulice I.P.Pavlova. Nadzemní část budovy, vyplněná zbývajícími provozními úseky, není orientována souběžně s osou ulice I.P.Pavlova, ale je přikloněna k ose modrého pavilonu.