2016

apartmánové domy „Pavlovské podhradí“

adresa

Pavlov, ul. Podhradní, parc.č. 482/233, k.ú.Pavlov u Dolních Věstonic

klient

soukromá osoba

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Robert Randys, Lucie Lindovská

projekt

studie 04/2016

urbanistické řešení

Pavlov leží na svazích vápencového masivu Pálavy ve starém kulturním území. Pozemek, jehož možná zástavba je předmětem této studie, se nachází na severním okraji obce Pavlov. Parcela má půdorysný tvar rovnoramenného trojúhelníku, jehož vrchol směřuje směrem na východ a terén plochy se tímto směrem svažuje. Pozemek rámuje místní obslužná komunikace v příkrém sklonu okolního svahu. Převýšení okolní plochy ve směru osy vrcholu trojúhelníka je cca 7m. Plocha pozemku není v současné době zastavěna. Nicméně do konce 50-tých let stálo na pozemku několik domů, které byly odstraněny v roce 1959, kdy byla v Pavlově demolována velká část staveb.

Navržené využití pozemku  zachová jeho současnou funkci parkoviště. Plocha pro parkování bude upravena a bude vybavena zařízením umožňujícím organizované parkování (vjezdový a výjezdový systém). Celková kapacita parkovacích míst je 28 stání pro osobní vozidla. Parkoviště bude zastropeno a díky sklonu pozemku vzniknou na ploše nad parkováním různě výškově posazené terasy tak, aby navazovaly na okolní komunikace. Jednotlivé úrovně budou od sebe výškově odděleny opěrnými zídkami, které budou doplněny popínavou zelení.

architektonické řešení

Po obvodu prostoru teras je navrženo sedm objektů. Parametry těchto staveb vycházejí hmotově i objemově z původní zástavby. Každý objekt má parter s podlahou v úrovni okolního terénu, dále patro a podkroví. Objekty jsou zakončeny sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 45 stupňů. Prostory parteru budou nabízet nejrůznější služby pro návštěvníky Pavlova. Podobně to bude s horními patry, ve kterých se uvažuje s možností ubytování.

Vnitřní plocha teras, která bude olemována jednotlivými domy, bude otevřeným, veřejným prostorem, uvnitř zástavby, s možností venkovního i vnitřního posezení. Terasy jsou mezi sebou propojeny rovněž krátkými schodišti, takže je možném procházet uvnitř bloku mezi nimi. Kaskáda teras ve svažitém pozemku připomíná svahy vinohradů, které jsou typickým krajinným prvkem této oblasti.