2015

národní telemedicíncké centrum

adresa

ul. Za Nemocnicí, p.č.153/2,1216, k.ú. Nová Ulice

klient

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Daria Johanesová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová

projekt

studie 05/2015

ocenění

v rámci soutěže o návrh vypsané FN Olomouc se náš návrh umístil na prvním místě společně s návrhem společnosti OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.

„Ambicí NTMC je stát se špičkovým pracovištěm, které bude rozsahem svých činností unikátní v celé ČR, bude spolupracovat s dalšími odbornými vzdělávacími, výzkumnými a péči poskytujícími pracovišti v rámci celé ČR i zahraničí.“ Dle zadání soutěže mají k tomuto účelu sloužit rekonstruované budovy F1 a F2 v areálu Fakultní nemocnice, které lze rozšířit o nástavbu vyšších pater a dostavbu na sousední pozemky.

Návrh vychází z parametrů stávající zástavby, respektuje terénní profil místa a také stávající dopravní souvislosti, současně pak zohledňuje platný územní plán města Olomouce s jeho platnými regulativy. Uvažujeme s kompletní rekontrukcí budovy F1 a s přístavnou umístěnou v podélné ose stávající stavby, díky čemuž nedochází k záboru plochy parčíku na východní straně. Náměstí před Teoterickými ústavy se touto hmotou uzavírá a objekt současně budově lékařské fakulty vytváří důstojnou protiváhu. Z ekonomických a provozních důvodů se nepočítá s využitím stávající panelové budovy F2, ve které zůstane zachován stávající provoz nesouvisející s NTMC.

Obě části řešené stavby (rekonstruovaná a dostavovaná) mají tři nadzemní podlaží, která na sebe výškově navazují. Díky terénnímu profilu mají obě křídla také jedno podlaží, které je svým východním průčelím zcela nad úrovní terénu, zatímco západní průčelí je zcela pod terénem. Křídlo dostavby využívá skutečnosti, že je navrženo v místě terénního zlomu a má ještě jedno nižší (minus první) funkční podlaží, jehož východní strana je nad úrovní terénu. Terén před západní fasádou domu bude navýšen do úrovně podlahy nástupního patra. Zvýšená plocha bude přístupná bezbariérově po zvolna stoupajících chodnících. Kolmo na řešené budovy je navržen podchod z náměstí u teoretických ústavů ustící na východní straně objektu u příjezdové cesty do krytého parkoviště v nejnižším podlaží dostavby.

Obě křídla budovy jsou přístupná ze středové haly a jsou dispozičně řešena jako trojtrakt. V obou případech, zejména u nové části, umožňuje hloubka středového traktu variabilní využití. Střední část dispozice je prosvětlena přes prosklené průsvitné stěny místností po obvodu domu, takže i prostor uvnitř dispozice má dostatek denního světla. Díky rozmanitému interiérovému členění zde vzniká uživatelsky příjemné atraktivní prostředí zcela odlišné od sterilních nemocničních chodeb. Mimo ambulantní, lůžkové a administrativní části, které tvoří hlavní náplň objektu, skrývá budova také kryté parkoviště pro personál v nejnižším podlaží dostavby a edukační centrum vhodné pro pořádání konferencí v patře nejvyšším.