2017

rezidence Trlicova

adresa

Trlicova 8, Nový Jičín

klient

soukromý investor

architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

spolupráce

Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

projekt

01/2017 - 07/2017 do stupně pro stavební povolení

Obytný soubor Trlicova je příkladem komorního rezidenčního bydlení. Urbanistické řešení zástavby reaguje na charakter pozemku, jeho tvar, rozlohu a orientaci ke světovým stranám. Návrh zohledňuje rovněž blízkost řeky Jičínky, jejíž koryto je regulované a dle aktuálních podkladů pojme objem stoleté vody.
Řešené území dosud mělo charakter parku tvořícího okolí mateřské školy. Podobu parku bude mít také konečná úprava venkovních ploch resortu.

Do plochy pozemku jsou vsazeny dvě pětipodlažní budovy o čtvercovém půdorysu, které jsou navzájem posunuty tak, aby si nebránily ve výhledu a aby byly zachovány relaxační plochy kolem domů v optimálním rozsahu. Jedná se o kompozici dvou vzájemně usazených krychlí, jejichž výška odpovídá zhruba výšce sousedního bytového domu.
Hmoty domů jsou orientovány rovnoběžně s vodním tokem Jičínky, jako nejvýznamnější linie lokality. Záměrně nejsou situovány na jednu stavební čáru, ale vzájemně vůči sobě odskakují, aby bylo umocněno prolnutí se zelení. Snaha zachovat v maximální míře stávající vzrostlou zeleň i propojení zeleně s bytovou funkcí vedla k rozdělení daného počtu bytů do dvou hmot. Záměrem bylo, aby zeleň – zahrada nebyla pouze kolem jednoho mohutného monobloku, ale prolínala se mezi objekty. Hmoty domů jsou čtvercového půdorysu 20,6×20,6m a mají pět nadzemních podlaží.

Parkování pro oba objekty bude umístěno pod úrovní terénu a vstupy do domů z parkoviště budou realizovány přes podzemní podlaží objektů, kde se budou nacházet sklepní boxy pro jednotlivé byty. Parkovací garáže jsou určeny výhradně pro obyvatele areálu, jsou situovány mezi domy a jejich střecha bude upravena na pobytovou zahradní zelenou plochu. Díky podzemnímu parkování je možné zachovat v nadzemní části exteriéru parkovou úpravu s převládajícím rozsahem zelených ploch.
Ze strany od koryta Jičínky bude pozemek bytových domů oddělen cca 1m vysokou opěrnou stěnou, která pomůže vyrovnat úroveň terénu nad podzemními garážemi a zároveň vytvoří soukromí areálu bytového komplexu.